EDUCACIÓ INFANTIL

L'etapa més important de la teva vida

Dels 3 als 5 anys es desenvolupen gran part dels aprenentatges bàsics

L'etapa

Dins l'etapa d'Educació Infantil, el 2n cicle comprèn 3 cursos que van dels 3 als 6 anys i, en el cas del nostre col·legi, es tracta d'un tram concertat per la Generalitat de Catalunya.

Objectiu

La nostra finalitat és contribuir al desenvolupament emocional, físic, social i cognitiu del nen/a en col·laboració amb les seves famílies, en un entorn d'acolliment i confiança, i amb expectatives d'aprenentatge. Es pretén que l'infant sigui el constructor del seu aprenentatge, a través del joc, de la manipulació i de l'experiència.

Educació emocional

Durant aquest cicle treballem especialment que els alumnes aconsegueixin el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu, formant-se una imatge positiva d'ells mateixos i dels altres.

Educació integral

Considerem que en aquestes edats és important afavorir el desenvolupament de les capacitats dels infants perquè siguin competents i sàpiguen viure i conviure al món, permetent-los créixer integralment com a persones.

Capacitats bàsiques

Les capacitats bàsiques són les habilitats que es consideren fonamentals perquè una persona adulta pugui organitzar la seva vida personal i professional de manera autònoma.

Construir coneixement

Un dels reptes que té l’escola avui és el d’ajudar l’alumnat a construir coneixement, que no s’ha de confondre amb transmetre moltes informacions o conceptes, i a ser capaç de desenvolupar-lo al llarg de tota la vida.

Ser autònom i respectuós

Aprendre a ser i actuar cada vegada amb més autonomia, pensant i tenint iniciativa. Descobrir el que ens envolta, aprenent a conviure amb els altres i amb el món.

El joc i els racons

El joc forma part de la formació dels infants. Adoptant rols coneixen aspectes de la vida adulta i es socialitzen amb els altres.

Notícies d'Educació Infantil

Fes clic