L’infant és protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

En un entorn d’acolliment i confiança, i sempre en col·laboració amb les famílies, generem un espai d’aprenentatge que estimula la participació activa per part dels més menuts de l’escola, a través del joc, de la manipulació, de la vivència i de l’experiència.

Què aprenen?

Reprodueix vídeo

A l’etapa d’Educació Infantil els nostres infants viuen tres anys clau en el seu procés de creixement, d’aprenentatge i de relació amb els seus companys i companyes.

Amb l’objectiu prioritari que l’infant vingui content a l’escola sentint-se estimat i trobant un entorn agradable, aconseguim l’aprenentatge significatiu i de qualitat que pretenem.

Així, dins el nostre projecte educatiu, ens fixem altres objectius específics per a l’etapa:

  • Aprendre a ser i actuar assolint progressivament més autonomia, iniciativa i la seguretat afectiva i emocional necessària.
  • Aprendre a conviure en la diversitat, treballant intensament les relacions.
  • Iniciar-se en les habilitats d’aprendre i comunicar.

Com aprenen?

Estimulem el desenvolupament d’habilitats i l’aprenentatge autònom de coneixements, incorporant metodologies actives i amb el suport de recursos materials  i digitals.

Posant l’accent en les emocions, aconseguim en els nostres infants el grau de seguretat afectiva que correspon al seu moment maduratiu, formant-se una imatge positiva tant d’ells mateixos com amb els altres.