L’adolescent consolida les competències i habilitats que el preparen i el motiven per a la tria del seu Projecte Vital i Professional.

L’adolescència és una etapa en què es produeixen nombrosos canvis i on els i les joves s’han de preparar per prendre decisions importants per l’etapa postobligatòria, sense deixar de banda l’enfortiment dels vincles socials tot fomentant les amistats i la pertinença al grup.

Així, a partir del compromís personal i l’acompanyament dels educadors i educadores, es fomenta l’autoconeixement i el progrés competencial que orientin l’alumnat per a la vida adulta.

Alhora, es posa èmfasi en la sensibilització i el tractament de les qüestions i problemàtiques socials actuals mitjançant l’adquisició d’un esperit crític i una capacitat reflexiva.

Què aprenen?

Reprodueix vídeo

L’etapa d’Educació Secundària té la finalitat de garantir el creixement personal i professional dels adolescents i joves, tot reforçant les competències i aptituds acadèmiques que s’han iniciat i treballat en les etapes anteriors. És la darrera etapa de l’educació obligatòria en què preparem i orientem l’alumnat perquè pugui donar continuïtat al seus estudis i a la seva formació personal.

Els objectius generals de l’etapa fan referència als àmbits personal, social i acadèmic, tenint en compte la globalitat de l’alumnat:

  • Adquirir habilitats d’estudi i de treball constants al llarg de tota l’etapa.
  • Aplicar els coneixements adquirits per a créixer com a persones, actuant amb iniciativa i coherència en tots els àmbits de la seva vida i decidint l’orientació per al seu futur.
  • Aprendre a conviure a partir del desenvolupament d’actituds d’acceptació, de respecte, de tolerància, de consciència i de justícia social, treballant la interioritat i descobrint la capacitat d’obrir-se al transcendent.

Com aprenen?

Mitjançant metodologies diverses, l’alumnat enforteix els seus talents i descobreix la seva vocació a partir dels seus propis interessos que l’ajuden a configurar l’itinerari posterior.

Els desdoblaments, l’elecció de diferents optatives, la tria de l’itinerari a 4t d’ESO i el treball per projectes aporten a l’alumnat un ampli ventall de possibilitats per tenir la capacitat de prendre decisions futures amb autonomia.

A l’etapa, apostem per la tecnologia amb el projecte 1×1 d’iPads, que contribueix a l’assoliment de la competència digital i ofereix una major flexibilitat dins l’aula. A més, afavoreix el treball cooperatiu i l’aprenentatge més personalitzat segons les necessitats de l’alumnat.

Extraescolars

P3 P4 P5
Anglès P3 P4 P5 Més info