A l’Adela establim una relació de proximitat i confiança amb les famílies.

 El Projecte Educatiu de l’Escola atorga un paper central a les famílies en tant que agents educadors dels infants i joves i membres de la comunitat educativa. És des d’aquesta perspectiva que:

  • Es promouen espais de comunicació i trobada entre famílies i escola.
  • Es fomenta la participació i implicació de les famílies en les activitats – d’aprenentatge i de caràcter lúdic – del centre.
  • S’articulen processos de construcció conjunta del projecte de l’escola, a través del Consell Escolar del Centre.

Així mateix, les famílies compten amb una associació, la finalitat de la qual és, juntament amb l’Escola, enfortir la relació, la corresponsabilitat i la cooperació entre l’escola i la família. Podeu accedir al blog de l’AMPA aquí.

L’escola manté una relació permanent i viva amb les famílies a través de diferents canals:

  • en les entrades i sortides dels alumnes de P3 a 4t de Primària, un espai privilegiat de relació personal per intercanviar les impressions del dia o les necessitats que mestres i famílies es desitgen comunicar.
  • en les entrevistes tutorials, un temps per analitzar amb més profunditat els avenços de l’alumne en els seus aprenentatges, però també el seu estat emocional i relacional a casa i a l’escola.
  • la plataforma Educamos, un entorn virtual que facilita a les famílies un seguit d’informacions pràctiques, com les qualificacions obtingudes al llarg del trimestre, els butlletins d’avaluació o el registre d’absències.
  • la Intranet dins el web de l’escola, amb accés per als membres de la comunitat educativa a recursos pedagògics, informacions dels serveis escolars, administratives, circulars o notícies.
  • el butlletí ComuniCATs Famílies, amb les novetats setmanals de la vida de l’escola.